Żuża i Wiki
Jesteśmy kimś więcej niż najeczkami ;3 To nasze wspólne konto ;) Mamy 12 lat.
Home Theme

http://www.cytaty.info/

Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości.
~Wiki
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter